1980er

Ohne Titel
Nobuyoshi Araki
Ohne Titel, 1989
Ohne Titel
Nobuyoshi Araki
Ohne Titel, 1989
Schweden
Barbara Klemm
Schweden, 1980
Coney Island, New York, USA
Barbara Klemm
Coney Island, New York, USA, 1983
Grenzfluß, El Paso, Mexico
Barbara Klemm
Grenzfluß, El Paso, Mexico, 1985
Synagoge, Moskau, UdSSR
Barbara Klemm
Synagoge, Moskau, UdSSR, 1987
Malice
Bruce Nauman
Malice, 1988
Order and Disorder
Alighiero Boetti
Order and Disorder, 1985-1986
Order and Disorder
Alighiero Boetti
Order and Disorder, 1985-1986