1980er

Shanghai, China
Barbara Klemm
Shanghai, China, 1985
Shanghai, China
Barbara Klemm
Shanghai, China, 1985
Shanghai, China
Barbara Klemm
Shanghai, China, 1985
Shanghai, China
Barbara Klemm
Shanghai, China, 1985
Shanghai, China
Barbara Klemm
Shanghai, China, 1985
Shanghai, China
Barbara Klemm
Shanghai, China, 1985
Shanghai, China
Barbara Klemm
Shanghai, China, 1985
Shanghai, China
Barbara Klemm
Shanghai, China, 1985
Shanghai, China
Barbara Klemm
Shanghai, China, 1985